Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatiedirecteur is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 30 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad
 

Voorzitter:                Henrianne Gommer                                                                                                                           
Secretaris:                Rob Middelburg 
Penningmeester
Leden:                      Astrid Zevenberg, Karin Quitz (tevens GMR lid)
Adviserend lid:        Jacqueline Grupstra


 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden